Landskabet 
Området omkring Sundstrup er omfattet af EU’s NATURA 2000 plan for bevarelse og beskyttelse af de mest truede naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Området omkring Sundstrup har meget at byde på med strand, skov, hede, åbne marker og engarealer med vandløb. Der er mange gode vandre- og cykelruter. Der er en flot og lang strandlinje fra Holmmark i nord forbi Ulbjerg Klint, Lyngbakken og Spejderklinten til Sundstrup og Hjarbæk fjord i syd. I landskabet langs fjorden og ind i baglandet er der flere gode udsigtspunkter fra de højdedrag, der er skabt helt tilbage fra istiden. Området ved Ulbjerg Klint er kendt for sine stejle ler skrænter, som bliver eroderet af fjorden med vind og vejr. Ulbjerg Kling består af flere klinter. Uglebakke Høj er en 24 meter høj lyngklædt klint med en mindre gravhøj på toppen. Selve Ulbjerg Klints top krones af to store bronzealderhøje: Store Klinthøj (30 meter høj) og Lille Klinthøj (24 meter høj). Ulbjerg Klint består af sedimenter af sand, ler og sten fra istiden. På stranden ligger mange store nedstyrtede sten. Det er såkaldte lede blokke, som fortæller, at istidens gletsjere i dette område især kom fra Norge. Området omkring Ulbjerg Klint (210 ha) blev fredet i 1969 for at sikre offentlig adgang til det åbne og smukke landskab og for at sikre områdets rekreative værdier. 
Plantelivet 
I april hvert år farves landskabet omkring Ulbjerg Klint helt blåt/lilla, når den sjældne og fredede smukke Opret Kobjælde blomstrer. De findes ikke mange andre steder i Danmark, men på klinten findes de i tusindtal. Opret Kobjælde er en såkaldt ”national ansvarsart”'. En anden fredet blomst på klinten er Plettet Gøgeurt – en orkidé med blegviolette blomster. Den bliver op til 40 cm høj og blomstrer fra juni til august. A Af andre typiske overdrevsarter findes blandt andet ager-mynte, mark-frytle, roset-springklap, flipkrave og kornet stenbræk. I den sjældne afdeling er der fundet kegle-lim urt, som hører til på netop sandede overdrev og skrænter. På stranden findes bl.a. Rombeporfyr, som er blevet ført til Danmark fra Sydnorge med is fremstød. 
Dyrelivet 
Ved vandet ud for Sundstrup – området kaldes også det Limfjordske Vadehav på grund af lave vanddybde - findes et meget rigt fugleliv. Området blev sammen med Hjarbæk fjord i 1994 udpeget til som EF fuglebeskyttelsesområde for at værne om ynglefuglene rørdrum og engsnarre samt rastefuglene sangsvane, klyde, troldand, hvinand og blishøne. I området findes tillige mange forskellige måger og andefugle. Skarven er også fast gæst. Hvert år besøger også ryler, traner og fiskehejrer området. I foråret og efteråret kommer store fugletræk ind over området for at indtage føde på rejsen. Her ses bl.a. vildgæs og norsk skarv i store flokke. Ud over mågerne holder blishøne og sangsvaner til vinteren igennem, og svanernes sang kan høres i vinternatten. På pælestokken på stejlepladsen har vintermusvågen sin faste plads. Øverst på den næsten lodrette bakkeside ved Ulbjerg Klint bygger digesvalerne deres reder længst inde i det næsten en meter dybe hul, som de graver direkte ind i skrænten. Af de 43 registrerede fuglearter ved Ulbjerg Klint findes flere interessante arter af vadefugle, herunder blandt andet stor præstekrave, rødben, tinksmed, islandsk ryle, svaleklire, hvidklire og storspove. Af rovfugle er musvåge og tårnfalk to hyppige arter, som søger føde på overdrevet. Selve klinten bebos af ynglende digesvaler, mens overdrevet huser blandt andet engpiber, bynkefugl, tornsanger, hvid vipstjert og af og til også gul vipstjert. Både almindelige firben og markfirben findes ved Ulbjerg Klint. På stranden finder man bl.a. blåmuslinger, forstenede søpindsvin og lyserøde søstjerner. Sæler ses ofte i Lovns bredning, herunder tæt ved dæmningen, hvor ”fangstmulighederne” er særligt gode, fordi fiskene presses sammen ved slusen.

Sæler ved Sundstrup - Hjarbæk fjord